Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Go to content

Vedtægter
Vedtægter
for
Nordvestsjællands
Feltartilleriforening
Holbæk

Stiftet den 25. juli 1916Udskriv vedtægterne
Vedtægter for Nordvestsjællands Feltartilleriforening i Holbæk.

§ 1. Navn, hjemsted m.v.
Stk. 1. Foreningens navn er Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk, og den har hjemsted og værneting i Holbæk.
Stk. 2. Foreningen kan være medlem af Danske Feltartilleriforeninger (DF).

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningen har til formål, at
- samle artillerister i et virksomt og nyttigt kammeratskab
- vedligeholde forbindelsen mellem våbenarten og medlemmerne
- afholde sammenkomster med den hensigt at styrke de kammeratlige bånd
- at hædre afdøde medlemmer
- at virke for forståelsen mellem borgerne og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen

§ 3. Indmeldelse
Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der forretter eller har forrettet tjeneste ved Artilleriet herunder menige og befa-lingsmænd ved de tekniske våbenarter, som forretter eller har forrettet tjeneste ved Artilleriet.
Stk. 2. Indmeldelse kan ske til et medlem af foreningen, og der skal ved indmeldelsen opgives navn, adresse, fødselsdag, tjenestested, årgang og evt. stamnummer.
Stk. 3. Ved indmeldelsen udleveres de gældende vedtægter til det nye medlem.
Stk. 4. Foreningens bestyrelse kan i ganske særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.
For at blive æresmedlem skal den pågældende i ganske særlig grad have udmærket sig i sit forhold til foreningen. Ved udnævnelsen til æresmedlem udleveres Æresmedlemstegn.

§ 4. Kontingent
Stk. 1. Det årlige kontingent andrager et beløb, som fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingentet består af følgende elementer:


2
1. Kontingent til foreningen.
2. Kontingent til DF og bidrag til udgivelse af et medlemsblad.
3. Portogebyr til udsendelse af opkrævning m.v.
Stk. 2. Kontingent forfalder til betaling efter generalforsamlingens vedtagelse og opkræves snarest her efter.
Stk. 3. Bestyrelsen skal i forbindelse med forslag til det kommende års kontingent oplyse, hvorledes kontingentet er fordelt på de ovenfor nævnte elementer.
Stk. 4. Ved indmeldelse betales et indskud, som fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Stk. 5. Æresmedlemmer af foreningen er kontingentfrie, ligesom de modtager medlemsbladet vederlagsfrit.

§ 5. Medlemsemblem, hædertegn m.v.
Stk. 1. Ved indmeldelse udleveres DFs emblem eller foreningens emblem til det nye medlem. Emblemet bør bæres synligt ved alle foreningens sammenkomster.
Stk. 2. Medlemmer, der har været uafbrudt medlem af foreningen i henholdsvis 10, 25, 40, 50 og 60 år tildeles hæderstegn for det pågældende antal år. Foreningen kan fastsætte et gebyr for hæderstegnet.
Stk. 3. Ved flytning fra en anden forening under DF medtages det i denne forening uafbrudte medlemskab og tæller med ved tildeling af hæderstegn.
Stk. 4. Foreningen kan tildele medlemmerne jubilæumstegn i 10-, 25-, 40-, 50- og 60-året efter medlemmets påbegyndelse af tjeneste ved Artilleriet. Foreningen fastsætter et gebyr for jubilæumstegnet.
Stk. 5. Bestyrelsen kan indstille til DF, at medlemmer får tildelt DF’s fortjensttegn, når de har gjort sig særligt fortjent i foreningsarbejdet eller i fremme af kammeratskabet.

§ 6. Udmeldelse og sletning
Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til formanden eller kassereren inden 1. december.
Stk. 2. Såfremt den pågældende udmelder sig uden at betale skyldigt kontingent, vil udmeldelsen ske som sletning på grund af kontingentrestance.

3
Stk. 3. Såfremt kontingent ikke betales ved påkrav, udsendes en rykkerskrivelse med opfordring til betaling og en tidsfrist på 1 måned for betaling. I rykkerskrivelsen anføres, at såfremt betaling fortsat ikke finder sted, vil den pågældende blive slettet på grund af restancen. Finder betaling herefter ikke sted, slettes den pågældende uden yderligere varsel.
Stk. 4. Genindmeldelse kan finde sted ved betaling af skyldigt kontingent eller ved nyindmeldelse efter § 3.
Stk. 5. Sletning af andre grunde end kontingentrestance kan kun ske efter generalforsamlingens bestemmelser. Bestyrelsen skal i givet fald fremsætte skriftligt motiveret forslag herom.
Stk. 6. Som sletningsgrunde anses grove brud på kammeratskabets uskrevne regler som værende lovlige, men andre grunde kan komme på tale. Bestyrelsen kan i givet fald nedsætte et udvalg til behandling af sager om sletning. Et sådant udvalgs betænkning skal herefter forelægges generalforsamlingen som beslutningsgrundlag. Det pågældende medlem har ret til at blive hørt på en generalforsamling, såfremt han ønsker det. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

§ 7. Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Der afholdes årligt generalforsamling inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen indvarsles i de to seneste udkommende numre af DF’s medlemsblad inden generalforsamlingens afholdelse eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3. Mødested og tid fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om arbejdet i den forløbende periode.
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
5. Valg af revisorer og suppleanter for disse.
6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt

4
Stk. 5. Under generalforsamlingen er den valgte dirigent uafsættelig, og han har den øverste myndighed i forbindelse med forhandlingerne.
Stk. 6. Et medlem kan kun vælges til en bestyrelsespost eller andet, såfremt han er til stede på generalforsamlingen. Denne regel kan dog fraviges, såfremt et foreslået medlem har givet tilsagn om at lade sig vælge til en post.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer, når den er rettidigt og lovligt indvarslet.
Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. december.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det fornødent og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom.
Stk. 2. Begæringen skal være fulgt af en angivelse af hvilket emne eller emner, der ønskes behandlet. Der kan kun behandles disse emner på generalforsamlingen.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt der fra medlemmernes side begæres afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal den afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er indgivet.

§ 9. Afstemning
Stk. 1. På generalforsamlingen kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er anført i vedtægterne.
Stk. 3. Almindelige afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog efter henstilling fra mindst 5 deltagere bestemme, at afstemningen foregår skriftligt.
Stk. 4. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at 2/3 af generalfor-samlingens deltagere stemmer herfor.
Stk. 5. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

5§ 10. Valg af bestyrelse og revisorer
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Alle lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og alle ulige årstal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Ud over bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne for en periode af 1 år.
Stk. 4. Til at revidere foreningens regnskaber vælges hvert år 1 revisor for en periode af 2 år. Der er således hele tiden 2 revisorer. Der vælges endvidere 1 suppleant for revisor for 1 år ad gangen.

§11. Bestyrelsens kompetencer og møder
Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Disse udgør foreningens forretningsudvalg, der varetager den daglige administration.
Der vælges desuden 1 fanebærer.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Stk. 3. Bestyrelsen skal i fornødent omfang sikre foreningens formue og ejendele og føre fornødent tilsyn med økonomien.
Kassereren skal i den anledning afgive rapport om foreningens øjeblikkelige stilling ved bestyrelsens møder.
Stk. 4. Bestyrelsen holder møde, når formanden anser det for nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Der skal dog mindst afholdes et møde hvert kvartal.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, såfremt den anser det for nødvendigt. Udvalg er ansvarlige for udvalgsarbejdet over for bestyrelsen.
Stk. 6. Ved indtræden af vakance i bestyrelsen indtræder den først valgte suppleant, og ved yderligere vakance den anden suppleant. I tilfælde af yderligere vakance, kan bestyrelsen vælge enten at vente med at udfylde posten til den først kommende generalforsamling eller supplere sig med et af bestyrelsen valgt medlem.

6§ 12. Formue, revision og regnskabsaflæggelse
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i solide pengeinstitutter eller i let realisable værdipapirer, der skal være noteres på fondsbørsen. Til anbringelse på anden måde kræves bestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 2. Ved dispositioner over foreningens formue – ud over hvad der kræves til den daglige administration – kræves underskrift af formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Revision af foreningens regnskab foretages af de af generalforsamlingen valgte revisorer på et sådant tidspunkt, at regnskabet kan forelægges i godkendt stand ved den årlige generalforsamling.
Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13. Honorarer m.v.
Stk. 1. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Stk. 2. Formand, kasserer og evt. sekretær kan ydes godtgørelse for kørsel og brug af privat telefon efter generalforsamlings bestemmelse.
Stk. 3. Rejser og repræsentation, som foretages for foreningen, dækkes efter regning, idet det forudsætter, at det altid gøres på en så økonomisk måde som muligt.

§14. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling. Det skal af dagsordenen for generalforsamlingen fremgå hvilke ændringer, der ønskes gennemført.
Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor, jvf. §9.

7§ 15. Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses efter herom af generalforsamlingen truffen beslutning. Det skal af indkaldelsen til generalforsamling udtrykkeligt fremgå, at foreningens opløsning står på dagsordenen.
Stk. 2. Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for, at foreningen skal opløses, jvf. §9.
Stk. 3. Er et sådant antal medlemmer ikke mødt, indkaldes til en ny generalforsamling 14 dage senere. Når 3/4 af de her mødte medlemmer stemmer for opløsningen, er beslutningen gyldig.
Stk. 4. Når foreningens opløsning er vedlaget på en generalforsamling ved lovlig beslutning, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om anvendelse af foreningens formue samt godkende en plan for opfyldelse af foreningens økonomiske forpligtelser. Overskud overgår til Dybbøl Mølle Fonden.
Stk. 5. Samme generalforsamling skal træffe afgørelse om, hvorledes foreningens ejendele skal opbevares. Effekter og foreningens faner søges opbevaret enten på Holbæk Museum, på Artillerimuseet eller på Tøjhusmuseet.

§ 16. Vedtægternes ikrafttræden
Stk. 1. Disse vedtægter træder i kraft den 1. februar 2000 efter vedtagelse på generalforsamlingen den 25. januar 2000.
Ændret på generalforsamlingen den 25. februar:
§ 7, stk. 2: januar måned ændret til januar kvartal.

8
Back to content | Back to main menu