Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Vedtægter


Vedtægter
for

Nordvestsjællands
Feltartilleriforening
Holbæk

Stiftet 25. juni 1916


Vedtægter for Nordvestsjællands Feltartilleriforening i Holbæk

§ 1. Navn, hjemsted m.v.
Stk. 1. Foreningens navn er Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk, og den har hjemsted og værneting i Holbæk.
Stk. 2. Foreningen kan være
medlem af Danske Feltartilleriforeninger (DF).
Stk. 3. Foreningen er moderforening for Nordvestsjællands Feltartilleriforenings Skyttelaug, som har egne vedtægter, egen bestyrelse og økonomi og er desuden tilsluttet DGI.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningen har til formål, at

  • samle artillerister i et virksomt og nyttigt kammeratskab
  • vedligeholde forbindelsen mellem våbenarten og medlemmerne
  • afholde sammenkomster med den hensigt at styrke de kammeratlige bånd
  • hædre afdøde medlemmer
  • virke for forståelsen mellem borgerne og forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen.


§ 3. Indmeldelse
Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der forretter eller har forrettet tjeneste
ved artilleriet, herunder menige og befalingsmænd ved de tekniske våbenarter.

Stk. 2. Indmeldelse kan ske til et medlem af foreningen eller via hjemmesiden. Der skal ved indmeldelsen opgives navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdag, indkaldelsesår, batteri, afdeling og evt. stamnummer.
Stk. 3. Ved indmeldelsen udleveres de gældende vedtægter til det nye medlem.
Stk. 4. Foreningens bestyrelse kan i ganske særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer. For at blive
æresmedlem skal den pågældende i ganske særlig grad have udmærket sig i sit forhold til foreningen.
Ved udnævnelsen til æresmedlem udleveres æresmedlemstegn.

§ 4. Kontingent
Stk. 1. Det årlige kontingent andrager et beløb som fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Det fastsatte kontingent opkræves første gang i det efterfølgende år.
Kontingentet består af følgende elementer:
1. Kontingent til foreningen.
2. Kontingent til DF og bidrag til udgivelse af et medlemsblad.
3. Portogebyr til udsendelse af opkrævning m.v.
Stk. 2. Kontingentet opkræves primo året og skal betales efter datopåtegnelsen svarende til ca. 14 dage efter modtagelse af opkrævningen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal i forbindelse med forslag til det kommende års kontingent oplyse, hvorledes kontingentet er fordelt på de ovenfor nævnte elementer.
Stk. 4. Ved indmeldelsen betales et indskud, som fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Stk. 5. Æresmedlemmer af foreningen er kontingentfrie, ligesom de modtager medlemsbladet vederlagsfrit.

1/4

§ 5. Medlemsemblem, hæderstegn m.v.
Stk. 1 Ved indmeldelse udleveres DF`s emblem til det nye medlem. Emblemet bør bæres synligt ved alle foreningens sammenkomster.
Stk. 2. Medlemmer, der har været uafbrudt medlem af foreningen i henholdsvis 10, 25, 40, 50 og 60 år tildeles DF´s hæderstegn for det pågældende antal år. Foreningen kan fastsætte et gebyr for hæderstegnet.
Stk. 3. Ved overflytning fra en anden forening under DF medtages det i denne forening uafbrudte medlemskab og tæller med ved tildeling af DF´s hæderstegn.
Stk. 4. Bestyrelsen kan indstille til DF, at medlemmer får tildelt DF`s fortjensttegn, når de har gjort sig særligt fortjent i foreningsarbejdet eller i fremme af kammeratskabet.

§ 6. Udmeldelse og sletning
Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til formanden eller kassereren inden 1. december.
Stk. 2. Såfremt den pågældende udmelder sig uden at betale skyldigt kontingent, vil udmeldelsen ske som sletning på grund af kontingentrestance.
Den pågældende kan efterfølgende ikke gøre krav om overflytning til anden lokalforening under DF.
Stk. 3. Såfremt kontingent ikke betales ved påkrav, udsendes en rykkerskrivelse med opfordring til betaling og en tidsfrist på 1 måned for betaling. I rykkerskrivelsen anføres, at såfremt betaling fortsat ikke finder sted, vil den pågældende blive slettet på grund af restancen. Finder betaling herefter ikke sted, slettes den pågældende uden yderligere varsel.
Stk. 4. Genindmeldelse kan finde sted ved betaling af
skyldigt kontingent eller ved ny indmeldelse efter §3.
Stk. 5. Sletning af andre grunde end kontingentrestance kan kun ske efter generalforsamlingens bestemmelser. Bestyrelsen skal i givet fald fremsætte skriftligt motiveret forslag herom.
Stk. 6. Som sletningsgrunde anses grove brud på kammeratskabets uskrevne regler som værende lovlige, men andre kan komme på tale. Bestyrelsen kan i givet fald nedsætte et udvalg til behandling af sager om sletning. Et sådan udvalgs betænkning skal herefter forelægges generalforsamlingen som beslutningsgrundlag. Det pågældende medlem har ret til at blive hørt på en generalforsamling, såfremt han ønsker det. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

§ 7. Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Der afholdes årligt generalforsamling inden udgangen af januar kvartal. Ved medlemskab af DF indvarsles generalforsamlingen i det seneste udkomne nummer af DF`s medlemsblad inden generalforsamlingens afholdelse samt på foreningens hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse, evt. via e-mail, senest 1 måned før.
Stk. 3. Mødested og tid fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om arbejdet i den forløbende periode.
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
5. Valg af revisorer og suppleanter for disse.
6. Fastættelse af kontingent og indskud.
7. Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8. Skyttelauget’s beretning af det forgangne år.
9. Eventuelt.

Stk. 5. Under generalforsamlingen er den valgte dirigent uafsættelig og har den øverste myndighed i forbindelse med generalforsamlingens gennemførelse.
Stk. 6. Et medlem kan kun vælges til en bestyrelsespost eller andet, såfremt han er til stede på generalforsamlingen. Denne regel kan dog fraviges, såfremt et af bestyrelsen foreslået medlem har givet tilsagn om at lade sig vælge til en post.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer, når den er rettidigt og lovligt indvarslet.
Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt, evt. via e-mail, til formanden og skal være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

2/4

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det fornødent, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom.
Stk. 2. Begæringen skal være fulgt af en angivelse af hvilket emne eller emner, der ønskes behandlet. Der kan kun behandles disse emner på den ekstraordinære
generalforsamling.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske skriftligt, evt. via e-mail, med mindst 8 dages varsel. Såfremt der fra medlemmernes side begæres afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal den afholdes senest 3 uger efter, at begæringen herom er indgivet.

§ 9. Afstemning
Stk. 1. På generalforsamlingen kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed
, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er anført i vedtægterne.
Stk. 3. Almindelige afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog efter henstilling fra mindst 5 deltagere bestemme, at afstemningen foregår skriftligt.
Stk. 4. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer for.
Stk. 5. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for.

§ 10. Valg af bestyrelse og revisorer
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Alle lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og alle ulige årstal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Ud over bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne for en periode af 1 år.
Stk. 4. Til at revidere foreningens regnskaber vælges hvert år 1 revisor for en periode af 2 år. Der er således hele tiden 2 revisorer. Der vælges endvidere 1 suppleant for revisor for 1 år ad gangen.

§ 11. Bestyrelsens kompetencer og møder

Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Disse udgør foreningens forretningsudvalg, der varetager den daglige administration.

Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen udadtil. Der vælges desuden 1 fanebærer.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Stk. 3. Bestyrelsen skal i fornødent omfang sikre foreningens formue og ejendele og føre fornødent tilsyn med økonomien. Kassereren skal i den anledning afgive rapport om foreningens øjeblikkelige stilling ved bestyrelsens møder.
Stk. 4. Bestyrelsen holder møde, når formanden anser det for nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Der skal dog mindst afholdes et møde hvert kvartal.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, såfremt den anser det for nødvendigt. Udvalg er ansvarlige for udvalgsarbejdet over for bestyrelsen.
Stk. 6. Ved indtræden af vakance i bestyrelsen indtræder den først valgte suppleant, og ved yderligere vakance den anden suppleant. I tilfælde af yderligere vakance kan bestyrelsen vælge enten at vente med at udfylde posten til den først kommende generalforsamling eller supplere sig med et af bestyrelsen valgt medlem.
Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at korrespondere med medlemmerne via IT, når det findes forsvarligt, herunder udsendelse af opkrævninger, indkaldelser m.m.
Stk. 8. Bestyrelsen skal sikre at foreningens effekter inklusive fane(r) er brand- og tyveriforsikret.

§ 12. Formue, revision og regnskabsaflæggelse
Stk1. Foreningens formue skal anbringes i pengeinstitutter eller i let realisable værdipapirer, der skal være noteret på fondsbørsen. Foreningens kontante del af formuen skal indsættes på bankkonto.
Stk. 2. Ved dispositioner over foreningens formue – ud over hvad der kræves til den daglige administration – kræves underskrift af formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen.
Stk.3. Revision af foreningens regnskab foretages af de af generalforsamlingen valgte revisorer på et sådant tidspunkt, at regnskabet kan forelægges i godkendt stand ved den årlige generalforsamling.
Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

3/4


§13 Honorarer m.v.
Stk. 1. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Stk. 2. Formand, kasserer og evt. sekretær kan ydes godtgørelse for kørsel og brug af privat telefon efter generalforsamlingens bestemmelse.
Stk. 3. Rejser og repræsentation, som foretages for foreningen, dækkes efter regning, idet det forudsætter, at det altid gøres på en så økonomisk måde som muligt.

§ 14. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling. Det skal af dagsordenen for generalforsamlingen fremgå hvilke ændringer, der ønskes gennemført. Ændringerne kan om fornødent fremsendes medlemmerne skriftligt, evt. via e-mail, senest 14 dage før afholdelsen.
Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor jf. §9.

§ 15. Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, hvis generalforsamlingen træffer beslutning herom. Det skal af indkaldelsen til generalforsamlingen udtrykkeligt fremgå, at foreningens opløsning står på dagsordenen.
Stk. 2. Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for, at foreningen skal opløses jf. §9.
Stk. 3. Såfremt 3/4 af foreningens medlemmer ikke mødte, indkaldes til en ny generalforsamling 14 dage senere. N
år 3/4 af de her mødte medlemmer stemmer for opløsningen, er beslutningen gyldig.
Stk. 4. Når foreningens opløsning er vedtaget på en generalforsamling ved lovlig beslutning, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om anvendelse af foreningens formue samt godkende en plan for opfyldelse af foreningens økonomiske forpligtelser. Overskud overgår til DSI Dybbøl Mølle.
Stk. 5. Samme generalforsamling skal træffe afgørelse om, hvorledes foreningens ejendele skal opbevares. Effekter og foreningens faner søges opbevaret enten på Holbæk Museum, på Artillerimuseet eller på Tøjhusmuseet.

§ 16. Vedtægternes ikrafttræden
Stk. 1. Disse vedtægter træder i kraft 28. maj 2021,
og erstatter vedtægterne godkendt på generalforsamlingen 25. januar 2000.

Nærværende foreningsvedtægter godkendt på generalforsamlingen 28. maj 2021.


Underskrevet af bestyrelsen, Holbæk, 12. juni 2021.

4/4

Udskriv siderne


Retur til indhold | Retur til hovedmenu